Zaloguj się
Login:
Hasło:

E-learning w nauczaniu i uczeniu się

Autor: Agata Waszek (agatawaszek)

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące , Zamość

Kategoria: Szko?a w sieci

W ramach podnoszenia efektywności kształcenia z wykorzystaniem TIK w bieżącym roku szkolnym powołany został zespół ds. technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W ramach pracy zespołu ustalony został zakres czynności członków zespołu oraz zaprojektowany rozwój ICT szkoły.  Jako jeden z wielu  określony został - priorytet dotyczący wdrożenia platformy zdalnego nauczania Moodle jako miejsca gromadzenia, udostępnienia i wymiany informacji. Proces wdrożenia podzielony został na  kilka etapów i przeznaczony  do wykorzystania przez 4 główne grupy odbiorców: nadzór pedagogiczny,  nauczycieli, uczniów i rodziców. Na platformie przygotowane zostało środowisko do gromadzenia i wymiany materiałów w kilku kategoriach tematycznych. Pierwszy etap wdrożenia i upowszechnienia środowiska miał  (i ma)na celu zamieszczenie i  udostępnianie dokumentacji dla nauczycieli, wychowawców oraz nadzoru pedagogicznego (dla dyrektora i wicedyrektorów szkoły). Zgromadzenia dokumentacji w jednym miejscu – zdaniem nauczycieli, jak również w odczuciu dyrekcji jest niezwykle przydatne i praktyczne. Dostęp on-line, uporządkowane środowisko pracy dla nauczycieli sprzyja wymianie informacji, systematyzuje pracę, wprowadza jednolitość przekazu.  Pomysłodawcą i realizatorem zarówno od strony technicznej, jak również administrowania i projektowania dokumentacji na platformie jest wicedyrektor szkoły p. A. Waszek.  Do współpracy zaangażowany został wicedyrektor szkoły p. B. Krupa oraz nauczyciele informatyki. W kolejnym etapie – projektowania materiałów dla uczniów i rodziców rozszerzona zostanie współpraca z nauczycielami. Planujemy przygotować środowisko do pracy indywidualnej z uczniem uzdolnionym, jak również przygotowującym się  do matury (konkursów przedmiotowych).  Przykładem dobrej praktyki  będzie również zaprojektowanie e-lekcji oraz narzędzi ewaluacji z wykorzystaniem środowiska platformy. Planujemy rozbudowę platformy o kategorie dotycząca profilaktyki (skierowaną do uczniów  i rodziców - porady, forum dyskusyjne). Zdajemy sobie sprawę, że jest to nowa jakość w szkole, która napotyka również na  trudności i krytykę, ale twórczą, dzięki czemu możliwa jest bieżąca korekta i ewaluacja działań. Zadanie to wymaga zaangażowania zarówno pomysłodawcy, projektantów materiałów, jak i  nauczycieli. Planujemy, aby platforma stała się aktywnym miejscem spotkań nauczycieli i uczniów. Zadanie to będzie kontynuowane i rozszerzane o kolejne etapy m.in. przygotowania nauczycieli do pracy na platformie (poznanie środowiska, projektowanie e-kontentu,  poznanie kompetencji tutora). Istotne będzie, aby  włączenia b-learningu w proces kształcenia stanowiło jedną  z propozycji metod i form pracy z wykorzystaniem ICT.

Adres platformy:  awaszek.pl/moodle

Adres szkoły: http://1lo.zamosc.pl/