Zaloguj się
Login:
Hasło:

Czy musimy mieć egzotyczne zwierzęta w naszych domach?

Autor/ka (autor/ka opracowania): Magdalena Rąpała, Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej, Krosno

Zadanie TIK realizowałam z grupą kółka ekologicznego, na które uczęszczają uczniowie klasy V i VI. Uczniowie zostali poinformowani o kontynuacji programu na zajęciach kółka (bierzemy udział w programie po raz drugi). Nasze zadanie dotyczyło tematyki zagrożonych wyginięciem zwierząt na świecie. Zadanie realizowaliśmy na 2 godzinach lekcyjnych.

 


 

Planowanie

 

Przed realizacją zadania przypomnieliśmy wszystkie punkty szkolnego kodeksu. Najbardziej odnieśliśmy się do punktów:

 • do informacji umieszczonych w internecie podchodzimy krytycznie (sprawdzamy w kilku źródłach),
 • nie ściągamy bezmyślnie informacji z internetu, zawsze podajemy źródło,
 • komunikujemy się..

 

Forma zadania: uczymy innych i odwrócona lekcja

Cele, czyli czego nauczą się uczniowie:

 • Poznanie gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem;
 • Zapoznanie z problemem przywożenia chronionych gatunków zwierząt do Polski z całego świata;
 • Uświadomienie zagrożeń dla przetrwania wielu gatunków zwierząt;
 • Zapoznanie z problemem handlu ginącymi gatunkami zwierząt;
 • Uświadamianie konieczności ochrony wielu zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt;
 • Rozwijanie ciekawości przyrodniczych oraz umiejętności twórczego i logicznego myślenia.


Narzędzia TIK, pomoce dydaktyczne wykorzystane w zadaniu:

 • Pracownia komputerowa, tablica interaktywna;
 • Program MS Word, PowerPoint, Publisher;
 • Serwis graficzny Flickr;
 • Strony internetowe o zagrożonych gatunkach zwierząt;
 • Płyta multimedialna Pozwólmy zwierzętom żyć, tam gdzie się urodziły, WWF;
 • Karty pracy, instrukcje przygotowane przez nauczyciela.
 • Gra edukacyjna http://misjaleonkameleon.wwf.pl/.

 Realizacja zadania

 

1. Zapoznanie uczniów z problemem ginących gatunków zwierząt na świecie, przyczyną ich wymierania i sposobami ochrony. Wykorzystanie przez nauczyciela prezentacji multimedialnej z płyty Pozwólmy zwierzętom żyć, tam gdzie się urodziły WWF.

Materiały edukacyjne są także dostępne na stronie WWF:

http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/handel_zagrozonymi_gatunkami/kampania_edukacyjna/pakiet_edukacyjny/.

 

2. Wyszukiwanie przez uczniów informacji w różnych źródłach (książki, strony internetowe) na poniższe tematy:

 • Co zawiera Czerwona Księga?
 • Po co utworzono Konwencję Waszyngtońską?
 • Co każdy z nas może zrobić, aby ocalić zagrożone gatunki?

 

Strony internetowe polecone przez nauczyciela:

 

3. Przypomnienie uczniom zasad korzystania z zasobów internetu, przestrzegania praw autorskich i licencji CC. Forma uczymy innych zaprezentowana przez ucznia klasy VI, Marcina. Pokazanie, w jaki sposób korzystać z serwisu graficznego Flickr.

 

4. Tworzenie materiałów edukacyjnych o zagrożonych gatunkach zwierząt. Zadanie do wykonania w domu (czas na wykonanie 1 tydzień):

 • Uczniowie wybierają jeden gatunek zwierzęcia zagrożonego wyginięciem i opisują go w oparciu o kartę pracy, przygotowaną przez nauczyciela Gatunek zagrożony – mój wybór (wyszukują informacje, kopiują zdjęcie – najlepiej z serwisu Flickr, sporządzają notatkę w programie Word, podają źródła). Gotową pracę wysyłają e-mailem do nauczyciela, który sprawdza wykonanie zadania, wysyła informacje zwrotną;
 • Opracowanie przez uczniów ulotki uświadamiającej konsekwencje prawne i ekologiczne handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt (w programie Publisher);
 • Utworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint z przygotowanych przez uczniów materiałów;
 • Wykonanie gazetki szkolnej nt. Ocalmy zagrożone gatunki zwierząt.

Uczniowie przy wykonaniu zadania korzystają ze stron internetowych zaproponowanych przez nauczyciela, ale też z własnych zasobów (w tym książek, encyklopedii). Zadania podzielone są według możliwości i umiejętności uczniów. Uczniowie, którzy nie mogli wykonać np. kart pracy (z powodu braku narzędzi, czy internetu w domu) chętnie wzięli udział w tworzeniu gazetki szkolnej.

 

5. Prezentacja wyników pracy. Forma odwrócona lekcja - uczniowie prezentują wykonane zadania na forum klasy. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów oraz dokonuje oceny.

 

6. Na zakończenie lekcji nauczyciel poleca uczniom grę Misja Leon Kameleon.
 


 

Podsumowanie

 

Jakie umiejętności TIK uczniowie utrwalili?

 • Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł;
 • Przestrzeganie praw autorskich, poznanie licencji CC;
 • Wyszukiwanie grafiki, korzystanie z serwisu Flickr;
 • Gromadzenie informacji tekstowych i plików graficznych, kopiowanie, zapisywanie, edytowanie tekstu (Word);
 • Wykorzystanie programów PowerPoint i Publisher do tworzenia prezentacji oraz ulotki;
 • Komunikowanie się z nauczycielem i między sobą z wykorzystaniem poczty elektronicznej.


Uczniowie dobrze poradzili sobie z realizacją zadania. Większość z nich dobrze zna wykorzystane w zadaniu programy (Word, Publisher i PowerPoint), wyszukuje informacje o zagrożonych gatunkach zwierząt, redaguje tekst, podaje źródła. Największą trudność uczniowie mieli z podaniem prawidłowo źródła oraz zapamiętaniem rodzajów licencji CC (cyt. „To jest trudne”, „Chyba tego nie zapamiętam”).

Myślę, że najważniejszym elementem zadania było przypomnienie uczniom, jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów, tekstów, zdjęć oraz prawidłowo podawać autorów i źródła. To kwestia często nieprzestrzegana przez uczniów, dlatego trzeba ją utrwalać.

Uczniowie w dalszej pracy chcieliby poznawać i wykorzystywać ciekawe programy komputerowe oraz częściej korzystać ze sprzętu internetowego w szkole nie tylko do celów edukacyjnych ale i rozrywkowych. Podczas debaty szkolnej uczniowie przedstawią prezentacje o legalnym korzystaniu z zasobów sieci.

 

Uwagi do zrealizowania zadania:

Wykonanie zadania ułatwia uczniom przygotowana przez nauczyciela karta pracy, określa jasno cel zadania i daje możliwość pracy we własnym tempie. Także podanie konkretnych stron internetowych ułatwia uczniom znalezienie właściwych informacji. Podział uczniów na grupy daje możliwość wykazania się, pokazania mocnych stron ucznia. Korzystanie z poczty elektronicznej umożliwia sprawną komunikację między uczniem i nauczycielem, pozwala na kontrolę pracy i szybką informację zwrotną.

Plik: pobierz

Przedmioty: biologia i przyroda,

Etapy Edukacyjne: Edukacja szkolna (4-6),